Календар по ЗБУТ до 5 човека

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

ЯНУАРИ

 • Задължителни! Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година. Краен срок до 31.01!
 • Задължителни!Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за текущата година. Краен срок до 31.01!
 • Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;

ФЕВРУАРИ

 • Препоръка: Провеждане на годишно обучение на ръководният персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност
 • Препоръка: Актуализиране на планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии и на планът за действия на личния състав при пожар или авария.

МАРТ

 • Задължителни! Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ

АПРИЛ

 • Задължителни! Подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.
 • Задължителни! Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Задължителни! Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване на обобщен анализ на здравното състояние на работещите.

МАЙ

 • Краен срок: Съвместно със СТМ организиране на профилактични медицински прегледи на работещите

ЮНИ

 • Препоръка: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията;

ЮЛИ

 • Задължителни! Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Анализът се изготвя и подава от службата по трудова медицина, на база предоставените й болнични листове и документи за настъпили трудови злополуки през предходната година в предприятието. Краен срок до 30.07!
 • Задължителни! Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Препоръка: Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

АВГУСТ

 • В случай, че вече не е направено: Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

ОКТОМВРИ

 • Задължителни! Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие

НОЕМВРИ

 • Задължителни! Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за действия на личния състав при пожар или авария
 • Задължителни! Съвместно със СТМ определяне броя, и видът и дата на извършване на задължителни профилактични медицински прегледи.

ДЕКЕМВРИ

 • Краен срок: Организиране на всички дейности, които не са организирани през предходните месеци на годината
 • Препоръка: Подготовка на дейностите за следващата година;
 • Препоръка: Подготовка на отчетите свързани със ЗБУТ за изминалата година;
 • Препоръка: Създаване на анализ и оценка за безопасността през изминаващата година

Легенда:

Задължителни! - Това са изисквания на законодателството с определени срокове;

Препоръка: - Това са препоръки извлечени от практиката и опита на СТМ "БУЛНОРМ-1";

В случай, че вече не е направено:: - Напомняне на дейност, която трябваше или предстой да бъде извършена.

Краен срок - Внимание!!! Последен срок!!!

ЗАБЕЛЕЖКА

Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед (медицински за постъпване на работа на новопостъпили служители за изготвяне на становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването на здраве и безопасност при работа, документи.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.