Законодателство

I. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - ОБЩИ

1. ЗЗБУТ

2. Закон за инспектиране на труда

3. НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

4. Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларация по чл.15ал.1 от ЗЗБУТ

5. НAРЕДБA № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно - трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

6. НAРЕДБA за задължително застраховане на работещите и служителите за риска "Трудова злополука"

7. НAРЕДБA № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

8. НAРЕДБA № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд условия на труд

9. НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

10. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от Министерството на труда и социалната политика, (Обн. ДВ. бр.102 от 22.12.2009г., в сила от 01.01.2010г.)

11. НAРЕДБA № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

12. НAРЕДБA № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

13. НAРЕДБA за безплатното работно и униформено облекло

14. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

15. НAРЕДБA № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

16. НAРЕДБA № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

17. НAРЕДБA № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

18. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

19. НAРЕДБA № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

20. НAРЕДБA № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

21. НAРЕДБA № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

22. НAРЕДБA № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

23. НAРЕДБA № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

24. НAРЕДБA № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка

25. НAРЕДБA за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

26. НAРЕДБA № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

27. НAРЕДБA № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

28. НAРЕДБA № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

29. НAРЕДБA № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

30. НAРЕДБA № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

31. НAРЕДБA №4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

32. НAРЕДБA №6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

33. НAРЕДБA № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

34. НAРЕДБA №10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

35. НAРЕДБA № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

36. НAРЕДБA №11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

37. НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

38. НАРЕДБА № I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

39. НАРЕДБА № ІЗ-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

40. НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

41. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

42. НАРЕДБА № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

43. НАРЕДБА № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

44. НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита Обн. ДВ. бр.73 от 20 Август 2004г

45. НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения Приета с ПМС № 200 от 04.08.2004 г. Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г

46. НАРЕДБА № 29 от 16.09.05 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения(ДВ бр. 78/30.09.05г.)

47. Наредба № 32 от 07 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (ДВ бр. 91/15.11.05г.)

ІІ. ОТРАСЛОВИ

Електробезопасност и енергетика

1. НАРЕДБА № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

2. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

3. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

4. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

5. Правилник за безопасност и здраве при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Строителство

1. ЗАКОН за устройство на територията

2. НAРЕДБA № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

3. НAРЕДБA № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

4. НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.)

5. НAРЕДБA № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството

6. НAРЕДБA № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

7. НAРЕДБA № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

8. НAРЕДБA № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

9. НАРЕДБА № 1 ОТ 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

10. НAРЕДБA № 3 от 18.09.2007 г. за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

11. НAРЕДБA № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите

12. НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

13. НAРЕДБA № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор

14. НAРЕДБA № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти

15. НAРЕДБA № 49 за изкуствено осветление на сградите

16. НAРЕДБA № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Химия и околна среда

1. ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

2. ЗАКОН за опазване на околната среда

3. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух

4. ЗАКОН за управление на отпадъците

5. НAРЕДБA за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г.)

6. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

7. НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси - ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., в сила от 31.08.2010 г.

8. НАРЕДБА № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

9. НAРЕДБA № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

10. НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43 от 7.06.2011г).

11. НAРЕДБA № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Транспорт

1. ЗАКОН за железопътния транспорт

2. ЗАКОН за движението по пътищата

3. НAРЕДБA № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата

4. НAРЕДБA № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

5. НAРЕДБA № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

6. НAРЕДБA № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

7. НAРЕДБA № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

8. НAРЕДБA № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

9. НAРЕДБA № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

10. НAРЕДБA № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

11. НAРЕДБA № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

12. НАРЕДБА № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

13. НAРЕДБA № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

14. НAРЕДБA № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

15. НAРЕДБA за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

16. НAРЕДБA № 58 от 02.08.2006 г.за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

17. НAРЕДБA за организацията на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

18. НAРЕДБA № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителния персонал, зает с осигуряване превозите на пътници и товари в железопътния транспорт

19. НАРЕДБА № 12 от 05.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях

20. НAРЕДБA № I - 157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Земеделие

1. ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

2. НАРЕДБА № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (в сила от 12.05.2009 г.)

3. НAРЕДБA № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене

4. НAРЕДБA № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

5. НАРЕДБА № 2 от 30 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Мини и взривни вещества

1. ЗАКОН за подземните богатства

2. ЗАКОН за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

3. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

4. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия

5. НAРЕДБA № 2 от 10.07.2000г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

6. НAРЕДБA № 8 за микроклимата в подземните рудници

7. НAРЕДБA № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите в мините

ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ

Стандартизация и технически изисквания към продуктите

1. ЗАКОН за националната стандартизация

2. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите

3. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди

4. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

5. НAРЕДБA за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби (приета с ПМС № 187 от 2001 г.)

6. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г.)

7. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (приета с ПМС № 205 от 2001 г.)

8. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (приета с ПМС № 210 от 2001 г.)

9. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (приета с ПМС № 232 от 2001 г.)

10. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (приета с ПМС № 242 от 2001 г.)

11. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.

12. НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (приета с ПМС № 247 от 2001 г.)

13. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (приета с ПМС № 175 от 07.08.2002 г.)

14. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г.)

15. НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 и Обн. ДВ. бр.73 от 17.09. 2010г.)

Професионално образование и обучение и правоспособност

1. ЗАКОН за професионалното образование и обучение

2. ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (приет с ПМС № 32 от 17.03.2000 г.)

3. НAРЕДБA № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

4. НAРЕДБA № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли

5. НAРЕДБA № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"

6. НАРЕДБА № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

7. НAРЕДБA за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения

8. НAРЕДБA № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

ІV. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

6. Кодекс на труда

7. КОДЕКС за социално осигуряване

8. Закон за уреждане на колективните трудови спорове

9. НAРЕДБA за трудовата книжка и трудовия стаж

10. НAРЕДБA за работното време, почивките и отпуските

11. НAРЕДБA №6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

12. НAРЕДБA за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст

13. НAРЕДБA за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

14. НAРЕДБA за структурата и организация на работната заплата

15. НAРЕДБA № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

16. НAРЕДБA за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

17. НAРЕДБA № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

18. НAРЕДБA № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

19. НAРЕДБA № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.4 от КТ

20. НAРЕДБA за трудоустрояване

21. НAРЕДБA за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

22. НAРЕДБA за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели

23. НAРЕДБA за трудоустрояване

24. НАРЕДБА № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях,имат особена закрила съгласно чл.333ал.1 кодекса на труда. Издадена от министерството на народното здраве и Централният съвет на българските професионални съюзи

25. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 16.07.2008 г. за приемане на списък на професионалните болести

26. НAРЕДБA за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

27. НAРЕДБA за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

28. на бременните жени

Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

29. ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

30. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

V. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

31. ЗАКОН за насърчаване на заетостта

32. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

33. НAРЕДБA за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

34. НAРЕДБA за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България


Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.