ОФЕРТА на СТМ „БУЛНОРМ-1“ ЕООД

ОФЕРТА за

Годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина – ДВ. бр.14/2008 г.

 1. Съдействие при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:
  1. Анализ условията на труд във фирмата.
  2. Изготвяне и документално оформяне на Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на НAРЕДБA № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
  3. Разработване на мерки за осигуряване на безопасни условия на труд и оптимизиране на работната среда чрез:
   • консултативна помощ при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини или материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск;
   • препоръки по отношение избора на средствата за колективна и/или лична защита;
   • анализ на организацията на труда и методите на работа за подобряване на здравето;
   • предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и/или средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
  4. Разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
  5. Разработването на правилници, норми, инструкции и др. във фирмата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
  6. Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи.
  7. Участие при разследване на трудови злополуки.
  8. Участие при изготвяне и реализиране на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.
  9. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа съгласно изискванията на Наредба № 15 от 1999г.
  10. Консултации при определяне на:
   • Работни места подходящи за лица с намалена работоспособност;
   • Работещи подлежащи на застраховка за „Трудова злополука”;
   • Работещи имащи право на намален работен ден , безплатна храна или добавки към нея, допълнителен платен годишен отпуск.
 2. Провеждане на здравен мониторинг, включващ:
  1. Даване на заключения за:
   • годността на всеки работещ за работното място което заема.
   • годността на всеки работещ за работното място за което кандидатства.
   • здравословното състояние при напускане на работа.
  2. Насочване на заболели работещи или такива с отклонения във физиологичните показатели към личния лекар.
  3. Изготвяне анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултати от извършените профилактични прегледи и изследвания.
  4. Изготвяне ежегоден, обобщен медицински анализ на работещите с показатели за временна и трайна нетрудоспособност, честота и тежест на професионалните заболявания и показатели на трудовия травматизъм във връзка с конкретните условия на труд.
  5. Предоставяне на исканата информация от всеки работещ посетил Службата по Трудова Медицина за здравните рискове свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Даване на индивидуални съвети във връзка със здравето и безопасността при работа.
  6. Изготвяне и съхранение на единни здравни информационни досиета на работещите. Проследяване на здравната им динамика.
 3. Извършване на обучения на:
  1. Ръководния персонал и отговорниците по условията на труда по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  2. На работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  3. Работещите или формирования при бедствия и аварии по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
  4. Представителите в комитетите и групите по условие на труд съгласно НAРЕДБA № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
 4. Трудово правни консултации.
 5. Организиране (и извършване чрез подизпълнител МЦ „Кючук Париж” - гр. Пловдив) на предварителни и периодични медицински прегледи на работещите във фирмата съгласно НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
 6. Организиране (и извършване чрез подизпълнител „Euro ITC Kontrol” - гр. Пловдив) на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труд (микроклимат, изкуствено осветление, измерване на електростатични и електродинамични характеристики).

ЦЕНИ - ПО-ДОГОВАРЯНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЕМА И ВИДА НА УСЛУГИТЕ.


ОФЕРТА на СТМ „БУЛНОРМ-1“ ЕООД


Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.